Kwaliteit

Accreditatie

Kwaliteit bleef het voorbije jaar een bijzonder aandachtspunt. Alle Wit-Gele Kruisverenigingen maken vordering in hun accreditatietraject op basis van de Qmentum-normen, begeleid door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) of Accreditation Canada (AC). Het einddoel is het behalen van het kwaliteitslabel dat garandeert dat patiënten veilige en kwaliteitsvolle zorg ontvangen en dat er continu aandacht is voor verbetering.

 

Veiligheid

Veiligheid stond hoog op de agenda. Denk maar aan valpreventie, veiligheid op de werkvloer, infectiepreventie, het opzetten van een noodplan … Er werden allerlei initiatieven opgezet zoals het volgen van een vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’, georganiseerd door het Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie Vlaanderen.

 

Financieel en risicocomité

We startten het financieel en risicocomité (FRC) op. Het FRC is een comité met een vertegenwoordiger uit elke vzw die de Raad van Bestuur van Wit-Gele Kruis van Vlaanderen adviseert inzake cijfergegevens, financiële informatie en risico’s. Het opmaken van een set prioritaire benchmarkcijfers was de eerste focus van het comité. In 2019 werken we aan een analyse van de interne audit en een vergelijking van kosten.

 

Kwaliteitsindicatoren

Het voorbije jaar selecteerden we tien kwaliteitsindicatoren op basis van een Delphiprocedure. We vertaalden de kwaliteitsindicatoren in gedetailleerde indicatorfiches. Het meten van elke indicator werd getest. De eerste resultaten, rond o.a. beleving van patiënten, vorming en aantal verschillende gezichten bij één patiënt, worden intussen verzameld. Na eventuele aanpassingen aan software en systemen zijn eind 2019 alle cijfers beschikbaar.

 

Patiëntenparticipatie

In het kader van het kwaliteitsbeleid, wil Wit-Gele Kruis een vragenlijst (Pact@home) ontwikkelen die peilt naar de patiëntenparticipatie cultuur in de thuiszorg. Deze vragenlijst zal ontwikkeld worden op basis van de patiëntenparticipatie cultuurpeiling die ontwikkeld werd voor onder andere algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Door middel van een Delphi-methode zal de vragenlijst gevalideerd worden. De vragenlijst Pact@Home zal via een online survey verlopen in 2019 en gaat zowel de patiëntenparticipatie ultuur bij zorgverleners van het Wit-Gele Kruis in kaart brengen als de beïnvloedende factoren identificeren.

Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe patiënten staan tegenover een grotere betrokkenheid in hun zorg. De studie Participatie@home wil via een kwalitatieve onderzoeksmethode inzicht krijgen in o.a. elementen, acties, percepties en dynamieken die leiden tot de behoefte aan participatie. De studie zal gebeuren vanuit het perspectief van patiënten met een chronische zorgproblematiek. Hiervoor zijn er in 2019 diepte-interviews (20 à 25) gepland bij patiënten.

 

Ethische Commissie

De Commissie Ethiek heeft in 2018 twee adviezen afgewerkt en gepubliceerd op onze website:

  • een advies over de procedure voor het ‘informed consent’ voor het delen van gegevens onder zorgverstrekkers
  • een advies over het dragen van de Islamitische hoofddoek door thuisverpleegkundigen, in het kader van het samen werken aan diversiteit binnen onze organisatie.

Ondertussen werd ook gestart met de uitwerking van een ethisch advies over de thematiek van ouderenmis(be)handeling.

 

GDPR

Ook bij ons was er met de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) bijzondere aandacht voor het beschermen van de gegevens van patiënten en medewerkers.

De werkgroep gegevensbescherming werkte, samen met de DPO (Data Protection Officer) aan:

  • Het verwerkingsregister: dit is een register waarin voor alle processen onder andere beschreven wordt welke gegevens verwerkt worden, waarom, waar en hoe lang ze bewaard worden.
  • De verwerkersovereenkomsten: met alle organisaties die gegevens voor ons verwerken wordt een overeenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt worden over deze verwerking.
  • De applicatiefiches: dit zijn documenten waarin per applicatie beschreven wordt hoe deze opgebouwd is, welke gegevens verwerkt worden, hoe deze beveiligd zijn …