Medewerkersbeleid

Arbeidsgegevens

Bekijk hier alle cijfers in verband met arbeid. 

Sociaal overleg en nieuwe loonclassificatie

Het sociaal overleg heeft zich in 2018 vooral toegelegd op de uitwerking van het nieuwe loonmodel van IF-IC. De behandeling van de dossiers in de Externe Beroepscommissie, de onderhandelingen voor de rapportering van fase 1 en de voorbereiding van fase 2 en de opstart van de onderhoudsfase, namen de meeste tijd in beslag.

De uitwerking van het sociaal akkoord dat tussen de sociale partners eind 2017 werd ondertekend, zal in 2019 prioritair behandeld worden.

Na het ondertekenen van de 2 cao’s einde 2017 stond 2018 in het teken van de implementatie van de nieuwe functieclassificatie (IF-IC), fase 1. Het was een grote en complexe oefening die  vlot is verlopen is binnen het Wit-Gele Kruis. Elke werknemer ontving op 30/04/2018 een persoonlijk voorstel en simulatie. De instap in IF-IC was dan ook groot, vooral in het zorgdepartement.

Tegen einde 2019 moet de rapportering en de financiering van deze eerste fase afgerond zijn en vervolgens kan de voorbereiding starten voor de tweede fase van de implementatie van IF-IC.

 

Werken aan de toekomst

Onze organisatie werkte het voorbije jaar samen met alle medewerkers aan de toekomst, door onder andere een brainstorm te organiseren over de belangrijkste speerpunten binnen onze organisatie. 

We organiseerden in samenwerking met TomorrowLab een dag waarbij o.a. verpleegkundigen en directeuren werden uitgenodigd om strategisch na te denken over een Krachtige, Ondernemende, Eenduidige en Resultaatgerichte Samenwerking (KOERS).

Er werden groepsgesprekken georganiseerd over o.a.:

 • taakuitzuivering
 • technologische ondersteuning
 • werkbaar werken
 • loopbaanontwikkeling
 • branding & profilering
 • externe samenwerkingsverbanden

In 2019 werkt men de input van deze strategische dag verder uit met actieve participatie van de belangrijkste stakeholders.

Visie

Het zorglandschap is volop in beweging.

De huidige demografische, maatschappelijke, economische en technologische evoluties en trends zijn toon- en richtingaangevend voor het beleid in de gezondheidszorg, alsook in de eigen organisatie.

In antwoord op de stelling van de sector van de thuisverpleging om de evolutie in te zetten naar een nieuwe rol in de (eerstelijns)gezondheidszorg; en vanuit de centrale rol van de thuisverpleegkundige in het ondersteunen en in stand houden van de patiënt en zijn omgeving / mantelzorg in de thuissituatie, wil het Wit-Gele Kruis de sterkte van de eigen organisatie in de thuisverpleging maximaal benutten:

 • De thuisverpleegkundige als meest nabije persoon voor de patiënt en mantelzorger.
 • Men is vragende partij en ook klaar om intellectuele en meer technisch, complexe zorg op te nemen en over te nemen, maar tegelijk is men ook bereid om eigen taken door te schuiven (taakuitzuivering / subsidiariteitsprincipe).
 • Het aanbod van gespecialiseerde thuisverpleegkundigen.
 • Een team- en samenwerkingsondersteunende organisatie, waarin de thuisverpleegkundigen niet 'alleen' staat en waarin de aanwezigheid van een ondersteunende organisatie borg staat voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening.
 • ICT-ondersteunde zorg.

Om optimaal tegemoet te komen aan de keuzes en prioriteiten op overheidsniveau, alsook aan de eigen keuzes en prioriteiten, wenst het Wit-Gele Kruis werk te maken van een visie op de evolutie van de thuisverpleegkundige naar een eerstelijnsverpleegkundige. Deze visietekst zal worden gefinaliseerd in het najaar van 2019.