RIZIV

In 2018 lag de focus voornamelijk op het klaarmaken van de thuisverpleging voor toekomstige uitdagingen: meer elektronisch werken, meer complexe verpleegkundige zorgen thuis, … zonder bijkomend budget voor de sector.

 

Nieuwe samenstelling Verzekeringscomité & Overeenkomstencommissie

Het Verzekeringscomité in het RIZIV kende een aanpassing van de samenstelling. Het NVKVV heeft een vertegenwoordiger zowel in de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen - Verzekeringsinstellingen alsook in de het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.

 

Dalende uitgaven

De honoraria werden vanaf 01/01/2018 geïndexeerd met 1,68%. De dalende trend in de uitgaven voor de thuisverpleging zette zich voort. Vermoedelijk zal er een onderschrijding zijn van het budget van 18,76 miljoen euro.

De sector voor de thuisverpleging bekeek de mogelijkheden om zowel het dagplafond als de vergoeding voor forfait A aan te passen. Dit kaderde in de preventie van fraude maar werd niet aanvaard. Daarnaast was er ook budget voor een artikel 56 project voor wondzorg met negatievedruktherapie en een studie naar een nieuwe financiering van de thuisverpleegkunde. Uiteindelijk werd de studie naar een nieuwe financiering voor de thuisverpleegkunde (nog) niet gestart.

 

Innen remgeld

In de schoot van de Overeenkomstencommissie Thuisverpleegkundigen – Verzekeringsinstellingen bekeek men het innen van remgeld in de thuisverpleging. Er werd o.a. onderhandeld over het al dan niet verplicht innen van het remgeld. Dit wordt verder besproken in 2019.

 

Diabetes

Op 01/05/2018 startten de nieuwe verstrekkingen voor diabetes binnen het Zorgmodel Opvolging (of Pre-Zorgtraject) van een patiënt met type 2 diabetes. O.a. een verpleegkundig diabeteseducator en een thuisverpleegkundige kunnen onder bepaalde voorwaarden educatie geven aan patiënten die in dit model gevolgd worden. Binnen het zorgtraject diabetes gelden sinds die datum andere regels. Zo is er geen start- en opvolgeducatie of educatie bij problemen meer. Alle patiënten binnen dit model krijgen een rugzakje met vijf educaties van 30 minuten per jaar. Mits voorschrift kan dit aantal uitgebreid worden met vijf bijkomende sessies het eerste of het tweede jaar. Tot eind 2018 gold een overgangsregeling. Educaties voorgeschreven binnen de oude of nieuwe voorwaarden werden beiden vergoed.

In 2019 zal het Koninklijk Besluit voor de premie voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie gepubliceerd worden.

 

Verduidelijking plaats van verstrekking

Men startte met de verduidelijking van de plaats van verstrekking en de definitie van de term “thuis”. Zo moet het ook mogelijk zijn om in alternatieve woonvormen zorg te verlenen als thuisverpleegkundige. De doelstelling hierbij is ook dat patiënten maximaal recht hebben op zorg en niet in de kou mogen blijven staan. De aanpassing van de nomenclatuur artikel 8 volgt in de loop van 2019.

 

Actieplan Handhaving in de gezondheidszorg 2018 - 2021

Om de thuisverpleging in de toekomst betaalbaar te houden– werd er afgesproken om een verantwoordingsdrempel in te voeren. Deze drempel ligt op 22.000 w-waarden voor loontrekkende thuisverpleegkundigen, 41.000 w-waarden voor zelfstandige thuisverpleegkundigen en 40.000 w-waarden voor zelfstandige thuisverpleegkundigen in bijberoep. Verder overleg volgt in 2019. Indien een thuisverpleegkundige deze drempel overschrijdt, krijgt hij/zij een uitnodiging van Dienst voor Geneeskundige evaluatie en -controle (DGEC) om de reden hiervoor te verantwoorden.

 

BelRAI 2.0

Het Belgisch Staatsblad publiceerde het protocolakkoord voor BelRAI. BelRAI is een globale beoordeling van iemands zorgnoden: fysiek, cognitief en psychische noden en noden met betrekking tot het functioneren in de maatschappij. De BelRAI screener werd al toegepast binnen de Protocol III projecten voor zorgvernieuwing.

 

Pilootprojecten Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Het ondertekenen van de overeenkomst door de geselecteerde pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken liep vertraging op. Men ontwikkelde ervaring bij de protocol III projecten rond case management en het gebruik van de BelRAI. Deze middelen zullen ook ingezet worden binnen de pilootprojecten.

 

Protocol III projecten

Voor de projecten ‘Alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen’ (oproep protocol III) werd een jaar onderhandeld om de projecten uit de eerste en tweede oproep een doorstart te kunnen laten maken. De projecten moeten drie aspecten aanbieden: casemanagement, ergotherapie en psychologische interventie. Finaal bereikte men een consensus dat in minimaal 50% van de casussen de verpleegkundige het casemanagement op zich nemen. De huidige overeenkomsten werden verlengd tot eind maart 2019 omwille van het bijkomend overleg dat nodig was. De nieuwe overeenkomsten gaan in vanaf 01/01//2019 en lopen tot eind 2020.

 

Wondzorg

De definitie van complexe wondzorg stond nog steeds ter discussie.

Bij de thuisverpleegkundige leefde de bezorgdheid dat er moet voorkomen worden dat mensen met specifieke of zeer complexe wonden niet meer thuis verzorgd kunnen worden en vroegtijdig in het ziekenhuis opgevolgd moeten worden door de begrenzing in de vergoeding van het dagplafond. Ook in 2019 blijven de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen ijveren voor eenvoudige doch duidelijke regelgeving inzake wondzorg.

De oproep tot deelname aan het artikel 56 project voorwondzorg met negatievedruktherapie in de thuiszorg werd in de zomer van 2018 gelanceerd. Er kwamen 26 kandidaturen binnen. Uiteindelijk werden 20 projecten weerhouden nadat 3 kandidaturen geweigerd werden en 3 werden samengevoegd. Het project zal wetenschappelijk opgevolgd worden. De projecten starten effectief op 28/02/2019.

 

Nomenclatuuraanpassingen

In 2018 volgde de publicatie van de Koninklijke Besluiten die het mogelijk maken dat in de praktijkkamer van een thuisverpleegkundige medicatie bij chronisch psychiatrische patiënten voor te bereiden en toe te dienen en daarnaast van het mondeling voorschrift bij dringende situaties. Een thuisverpleegkundige krijgt de opdracht telefonisch, via webcam of radiofonisch contact. Hij/zij kan nooit gedwongen worden een zorg te starten en indien de thuisverpleegkundige het nodig acht, zal een arts gevraagd worden langs te komen.

Tenslotte is het nog wachten op de publicatie van het KB dat regelt dat niet-geconventioneerde thuisverpleegkundigen geen supplementen kunnen aanrekenen bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

 

eHealth

In 2018 voerde men het Actieplan eGezondheid 2015-2018 verder uit. De ervaringen binnen de pilootprojecten mHealth resulteerden in een validatiepiramide die mHealth toepassingen valideert zodat zorgverleners weten wat betrouwbare toepassingen zijn.

Verder wil het RIZIV met het VIDIS-project kijken hoe het delen van informatie rond medicatie tussen de verschillende disciplines kan worden geoptimaliseerd. Het inlezen van de eID door de thuisverpleegkundigen werd verder opgevolgd. Deze verplichting zal gronding geëvalueerd worden. Elke thuisverpleegkundige kan sinds 2018 de telematicapremie elektronisch aanvragen van zodra er minimaal 7.000 w-waarden geattesteerd worden.

 

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

In 2019 gaat er prioritair extra controle naar de bijzonder grote profielen in het kader van doelgerichte fraudebestrijding. De maximumgrens werd verlaagd van 200.000 naar 180.000 euro zodat een grotere groep kan gecontroleerd worden.

 

Indexering honoraria

Eind 2018 werd er een akkoord bereikt i.v.m. de indexering van de honoraria in de thuisverpleging à 1,45% vanaf 01/01/2019. Het budget voor een studie naar de nieuwe financiering voor de thuisverpleegkunde is niet langer in het budget opgenomen.