Projecten

Pilootproject 'Negatievedruktherapie'

Negatievedruktherapie (NDT) wordt gedefinieerd als 'een niet-invasief, uniek en dynamisch systeem, dat de wondgenezing bevordert'; en als 'een actieve wondbehandelingstechniek voor acute of chronische, oppervlakkige of diepe wonden, waarbij een nauwkeurig instelbare en gecontroleerde negatieve druk op het wondbed wordt aangebracht'. Deze therapie wordt toegepast om de wondheling te stimuleren, symptomen te behandelen of om wonden na een debridement voor te bereiden op een chirurgisch sluiten door hechten, enten of flappen. Het eindresultaat is bijgevolg geen 'gesloten' wond, maar een wond die optimaal is voorbereid om verder te kunnen worden behandeld met de 'klassieke' wondbehandeling.

Gezien de wetenschappelijke evidentie rond de meerwaarde voor meerdere indicaties en de kosteneffectiviteit onvoldoende hard kan worden gemaakt, terwijl de vraag naar en de mogelijkheid tot het gebruik van deze behandelingstechniek thuis toeneemt, kreeg de sector Thuisverpleging een budget toegewezen om over een periode van maximaal 18 maanden via een artikel 56 §1- project een antwoord te formuleren op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe verloopt de toepassing van NDT in de thuiszorg op basis van de observatie van 1000 patiënten?
  2. Wat is de financiële impact van de toepassing van NDT thuis (patiënt, thuisverpleegkundige)?
  3. Hoe ervaren patiënten/hun omgeving en (thuis)verpleegkundigen het gebruik van NDT thuis?

Eind 2018 werden in totaal 20 projecten (11 Nederlandstalige en 9 Franstalige) goedgekeurd door het RIZIV voor deelname aan deze pilootstudie. Er wordt een vast bedrag van €1000 voorzien per patiënt (forfait) voor de duurtijd van 21 dagen behandeling.

 

Met betrekking tot de patiëntendoelgroep, kan een patiënt worden opgenomen in een NDT-project indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de NDT werd opgestart in een ziekenhuis en geïnitieerd door een arts- specialist, waarbij rekening werd gehouden met de haalbaarheid in de thuissituatie, inclusief de gezondheidstoestand (multipathologie) en omkadering van de patiënt.
  • voor inclusie in het NDT-traject en voor ontslag van de patiënt vindt er steeds een overleg plaats tussen patiënt, ziekenhuisteam,  thuiszorg, en bij voorkeur ook in aanwezigheid van de huisarts.
  • de patiënt is ontslagklaar, op voorwaarde dat de NDT thuis kan worden verder gezet.
  • de patiënt wordt omringd door de thuiszorg die de verzorging en ondersteuning verder kan opnemen en die in nauw contact staat met het ziekenhuisteam en de huisarts rond de patiënt.
  • de NDT is beperkt in de tijd: men gaat uit van maximaal 21 dagen per te behandelen wond in de thuiszorg.

 

De wetenschappelijke evaluatie omvat 2 luiken: een kwantitatief onderzoek naar de toepassing/implementatie en de kosten van NDT in de thuiszorg; en een kwalitatief luik naar de haalbaarheid van NDT en de ervaringen van de gebruikers en zorgverleners a.d.h.v. interviews.

De kick-off meeting in aanwezigheid van de projectcoördinatoren van de 20 projecten, de onderzoeksequipe en het RIZIV vindt plaats op 28/02/2019.

Protocol 3

In 2018 werd, na intensieve besprekingen, een akkoord bereikt over de modaliteiten van een verderzetting van de Federale Zorgvernieuwingsprojecten Protocol 3. De projecten zullen de mogelijkheid krijgen om vanaf 1 april 2019 tot 31 december 2020, al dan niet in onderlinge samenwerking, hun werkzaamheden verder te zetten, op voorwaarde dat zij allen casemanagement, psychologische ondersteuning en ergotherapeutische ondersteuning aanbieden. Dit zijn immers de drie interventies die door de wetenschappelijke onderzoeksequipe als het meest efficiënt werden geëvalueerd. Aan deze interventies zal een pseudocode worden toegekend waardoor aanrekening bij het ziekenfonds mogelijk wordt. Dit betreft alvast een eerste belangrijke stap in de richting van een recurrente financiering.

Dienst Gezinszorg

De provincies Limburg en Antwerpen hebben in 2018 actief ingezet op de dienst gezinszorg ‘Beter Thuis’. Een verzorgende van de dienst gezinszorg helpt je met je persoonlijke verzorging, begeleidt je tijdens activiteiten en verplaatsingen en doet licht huishoudelijke taken. In de andere Wit-Gele Kruisverenigingen werd er nauw samengewerkt met partnerorganisaties om op elke zorgvraag een gepast antwoord te bieden.

De dienst gezinszorg ‘Beter Thuis’ wordt, als buitenbeentje in de sector, gekenmerkt door een hoge BEL-profielscore en een hoge leeftijd van de gebruikers.

Profiel van de gebruikers

In 2018 telde de dienst 465 gebruikers, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De gemiddelde leeftijd van de gebruikers van gezinszorg bedroeg 79 jaar. Het aandeel vrouwen was opnieuw beduidend groter dan het aandeel mannen. Alleenstaande bejaarde vrouwen die mantelzorg ontvangen, hadden het grootste aandeel onder de gebruikers: 22.6 %.

Een hoog percentage van de gebruikers (73.5 %) was zwaar zorgafhankelijk, met een minimale BEL-score van 35, wat de dienst duidelijk onderscheidt van andere spelers in de sector.

Gebruikersbijdrage

De gemiddelde gebruikersbijdrage per uur verstrekte gezinszorg steeg met een bedrag van 0,10 euro (naar 6,27 euro). Het merendeel van de verplichte kortingen (75,0 %) kwam net als voorgaande jaren ten goede aan de bejaarde personen. De kortingen werden opnieuw vooral toegepast voor de BEL-score, de combinatie BEL-intense zorg, naast de combinaties voor langdurige zorg.

Prestaties

In 2018 realiseerden we effectief 89,3 % van het toegekende urencontingent gezinszorg (82.030 uren). Gemiddeld ontving elke gebruiker 157,6 uren hulp- en dienstverlening en/of begeleiding. Het percentage onregelmatige prestaties bedroeg 26,8 % en is beduidend hoger dan in andere diensten. Dit gaat over uren die gepresteerd werden op weekdagen tussen 20u en 7u en tijdens weekend en feestdagen.

Kwaliteitsbeleid

In het kader van het kwaliteitsbeleid en de bijhorende zelfevaluatie, werd in 2018 in Wit-Gele Kruis Antwerpen en Limburg een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij 385 cliënten waarbij 145 respondenten effectief de enquête hebben ingevuld. De resultaten (consequent informeren over de zorgverzekering, aandacht voor het aantal wisselingen) hiervan worden in 2019 geïmplementeerd en geëvalueerd in de zorgverlening.

In 2018 werd er tevens werk gemaakt van een verdere actualisatie van het kwaliteitshandboek in het kader van regionale kwaliteitsprojecten in Wit-Gele Kruis Antwerpen en Limburg. Verder werd er in 2018 bijkomend ingezet op wijkwerking, optimalisering van de planning in functie van continuïteit en flexibiliteit en een verhoogde aanwezigheid tijdens het zorgoverleg.